سرور مجازی
پلن ۱
تومان 180,000/ماهیانه
  1CPU Core
  40GB Storage
  2GB RAM
  200GB Bandwidth
تومان 100,000 هزینه راه اندازی
سرور مجازی ارزان قیمت
تومان 98,000/ماهیانه
  1CPU Core
  40GB Storage
  2GB RAM
  200GB Bandwidth
تومان 100,000 هزینه راه اندازی
پلن ۲
تومان 480,000/ماهیانه
  2CPU Core
  100GB Storage
  4GB RAM
  Unmetered Bandwidth
تومان 100,000 هزینه راه اندازی
سرور اقتصادی
تومان 1,120,000/سالیانه
  2CPU Core
  20GB Storage
  2GB RAM
  Unmetered Bandwidth
پلن ۳
تومان 980,000/ماهیانه
  4CPU Core
  250GB Storage
  8GB RAM
  Unmetered Bandwidth
تومان 100,000 هزینه راه اندازی