خدمات
ایمیل اختصاصی
تومان 188,000/سالیانه
  Zoho Mail
  www.mail.zoho.com
تومان 100,000 هزینه راه اندازی
صدور گواهینامه
تومان 148,000/سالیانه
  Comodo SSL Certificates
  DV SSL
انتقال دامنه
تومان 120,000/سالیانه
فضای ذخیره سازی پشتیبان
تومان 148,000/سالیانه
  Unlimited FTP Storage
  Unmetered bandwidth